Konger i Svitjod

fra

 

 Ivar Vidfavne til Margrete I.

 

Margrete og Kalmarunionen se,: Kongerekken i Danmark

Ynglingene

Home
 
 

Navn, tilnavn etc.

Fra Til

Anmerkinger

Tidligere konger se,: Ynglingene.

 

 

 

 

 

Ivar Vidfavne 

Drottsete er Uppsala 

Vikingtiden starter

700

Konge i Skåne etter sin farbror Gudrød, erobret Svitjod, 

Danevelde, deler av Saksland, landene øst for Østersjøen, 

( Østrike ) og femtedelen av England.

 

 

 

Erik Emundsson

-890 ?

Stor kriger og hærmann, hadde leidang ute hver sommer og 
la under seg Finland, Kirjaland ( Karelen ), Estland og Kurland .
Hadde også lagt under seg landet nord for Göta älv til Svinesund, men mistet dette igjen.

Bjørn Eriksson,sønn til over

890-940

Stabilt styre, greide å beholde de erobrede områder.

Erik Bjørnsson den seiersæle, ( Segersäll )

konge etter sin far. 

Gift med Sigrid Storråde,datter 

til Skoglar-Toste

940- 990

I samtiden den største og gjæveste blant de nordiske konger. 

Ble utfordret av sin brorsønn Styrbjørn Olavson, men slo ham 

i slaget ved Fyrisvollene i 980. 

Døde sottedøden i Uppsala.

Olav Eriksson Svenske, 

( Olof Skötkonung ), 

konge etter sin far. 

Barn,: Ingegjerd og Anund. 

Med Edla, frille,: Emund, 

Astrid og Holmfrid.

990 -1022

Gikk i ledtog med Svein Tjugeskjegg og Ladejarlene Eirik og 

Svein og slo Olav Tryggvesson ved Svolder i år 1000. 

Vrang og stridbar, kom i konflikt med sine embedsmenn om 

forholdet til Norge og Olav II Haraldsson Digre. Led nederlag og 

ble påtvunget forlik av lagmannen Torgny Torgnysson.

Jakob Anund Olavsson,

konge etter sin far. Født på jakobsmesse-dagen og døpt Jakob av biskopen 

1022-1035

Valgt til konge på tinget før faren var gått av og gitt navnet 

Anund. Forlikte seg med faren og lot ham styre til faren døde. 

Forholdet til Norge bedret seg og Anund og Olav II Haraldsson 

inngikk forbund mot Knut den mektige i Danmark. Forbundet 

var nok ikke så alvorlig ment fra Anunds side for det kom ikke 

til noe mer enn støtte av en liten hær på 400 mann da Olav prøvde å 

gjenvinne landet i 1030.

Emund Olavsson,frillesønn. 

Konge etter sin bror

1035-1056

 I følge Snorre var Emund konge i Svitjod da norskekongen Magnus ble hentet fra Gardarike 1035, kfr. Magnus den godes saga 1.kptl.

Steinkjell ( Stenkil )

1056-1066

 

Håkon Steinkjellsson, 

konge etter sin far

1066-1090

 

Inge Steinkjellsson Bakbrei, 

konge etter sin bror 

1090-1110

Tvist med Norge om grensen i øst, som Magnus mente gikk 

djupåra i Vänern fra Elv`s inn- og utløp og til Konghelle. 

Under meglingsmøte med Erik Eiegod og Magnus Berrføtt i Konghelle 

1101, ble grensen mellom de tre landene fastsatt. 

Inge hadde også konflikt gående med sin svoger Blotsvein som 

var hedning.

Inge Hallsteinsson,

brorsønn til 

Inge.Bakbrei.

1110-1124 -

Konflikten med høvdingene som hadde tatt opp igjen den gamle gudetroen fortsatte. Kfr. straffeekspedisjonen til Sigurd Jorsalfare og Nikolas Sveinsson til Småland 1123, Kalmarleidangen.

 

 

 

Sørkve I (Sverker),

samkonge 

med Erik.

1130-1156

Regjerte med støtte av Østgøtland. Kirkeorganisasjonen ble 

utbygd og pavens utsendte, Nicolaus Brekespear gjestet landet.

Erik den hellige,

samkonge med 

Sørkve.

 

Fant støtte for sitt styre i Vestgøtland. Dro på kristningsferd til 

Finland hvor han led martyrdøden. Fikk helgenstatus.

Tronstrid

1156-1160

 

Magnus Heinreksson, 

sønn  til Heinrek Halte og Ingerid, datter til 

Ragnvald, sønn til Inge Stein- 

kjellsson. Ingerid ble siden gift 

med Harald Gille og deretter 

Ottar Birting og Arne på Stårheim 

Magnus ble gift med Brigida, 

datter til Harald Gille, som siden 

ble gift med Birger Brosa.

1160-1161

 

Karl Sørkvesson                        ( Sverkersson )

1161-1167

Erkebispestol i Uppsala opprettes 1164 og de første klostre 

blir bygd. 

Birger Brosa, jarl

gift med Brigida Haraldsdotter (Gille) 4 sønner: 
Filippus, jarl hos kong Sverre I 
Knut, jarl 
Folke 
Magnus 
3 døtre : 
Ingegjerd, se neste
Kristin 
Margret

 

 

Sverker II Karlsson, 

sønnesønn 

til Sverker I, 

Gift med Ingegjerd, datter til 

Birger Brosa og Brigida

1195-1207

Ble konge med svigerfaren som sin beskytter. 

Ga det første privilegiebrev til kirken hvor den fikk domsrett. 

Tronstrid etter svigerfarens død, flyktet til Danmark hvor han 

fikk støtte av Valdemar Seier og samlet hær. Led nederlag ved 

Lena 1208 og falt i nytt slag ved Gestilren 1210.

Erik X Knutsson

1207-1216

Tok makten fra Sverker og bekjempet ham ved Lena 1208, 

forsonte seg med Valdemar etter Sverkers død.

Johan Sverkersson,

sønn til 

Sverker II og Ingegjerd.

1216-1222

Gjorde et korstog til Estland hvor han falt.

Erik XI Eriksson,

sønn til Erik X

1222-1229 

1234-1249 

Ble konge da Sverkerætten døde ut med Johan, måtte flykte til 

Danmark for motkonge Knut Lange og var der 1229 til 1234. 

da Knut døde. Erik hadde støtte av jarlene Birger og Ulf av 

Folkungeætten.

Birger, jarl av Bjälbo.

1248-1266

Var den virkelige styrer både under svogeren Erik og senere 

sin sønn Valdemar. Erobret det sørvestlige Finland og anla 

Tavastehus. Videre framrykking ble slått tilbake av storfyrst 

Aleksander Nevskij. Ga handelsprivilegier til Hansaen i 

Lübeck og befestet Stockholm som ekspanderte fort under 

den blomstrende handelen.

Valdemar Birgersson

1250-

Sverige samlet. Valdemar ble etter hvert fortrengt av sin yngre 

og dyktigere bror.

Magnus Ladulås,

bror til over

-1290

Riksrådet grunnlegges. Nye embeder som marsk og drost bli 

opprettet. I 1279 blir skattefrihet ( frälse ) gitt til den som for 

egen regning gjorde ryttertjeneste med full rustning. Dette var 

forløperen til den senere adel. Magnus fikk tyske læremestere 

i bergdrift til landet og satte i gang gruvedrift i Kopparberg og 

Bergslagen. Malmen ble skipet ut fra Stockholm noe som førte 

til videre ekspansjon av byen.

Birger Magnusson,

sønn til over

1290-1318

Lå i strid med brødrene Erik og Valdemar. Etter megling av 

Erik Menved 1310, ble landet delt, men brødrene ble lokket 

til Nykøping slott 1317 hvor de døde i fangenskap. 

Birger ble avsatt og jaget bort, søkte tilflukt på Gotland hvor 

han døde 1321

 

 

 

Magnus Eriksson Smek, 

sønn til hertug Erik, sønn til Magnus 

Ladulås og Ingeborg, datter til 

Håkon V. 

Gift med Blanca av Namur

1319-1363

Valgt til konge 3 år gammel etter at farbroren var avsatt og 

arvet Norge etter sin morfar samme år. Rikene ble styrt av 

hver sin formynderregjering i hans barndom. 

Magnus prøvde å skaffe seg fotfeste i Skåne og Halland under 

oppløsningen i Danmark og kom i krig med både hansebyene 

og Valdemar Atterdag. Fikk fred 1343 med begge ved å gi 

byene tollprivilegier i Norge. Riksrådet i Norge vedtok samme 

år at Magnus` sønn Håkon, som var oppdratt i Norge skulle 

overta styret når han ble myndig. Riksrådet i Sverige vedtok 

s.å. at hans eldste sønn Erik skulle ha arverett til den svenske 

tronen. 

Gikk til krig mot Novgorod 1348 og mens denne pågikk ble 

begge riker rammet av Svartedauen 1349-1350. Stormennene 

gjorde opprør da han prøvde å styrke kongemakten og sine 

inntekter; Valdemar Atterdag tok tilbake Skåne. Hans sønn 

Erik døde 1359 og svogeren hertug Albrecht av Mecklenburg 

fikk sin sønn Albrecht d.y. valgt til konge. Magnus prøvde å 

vinne makten tilbake med sin sønn Håkon`s hjelp, men ble 

fanget i et slag ved Sala og satt i fangenskap til 1371. Kjøpte 

seg fri og levde siden i Norge der han stadig styrte en del av 

riket Ble beskylt for homoseksualitet, derav navnet smek. 

Magnus druknet i Bømlafjorden 1374.

Erik Magnusson

1339-1359

Hyllet til tronfølger 1344. Døde av pest.

Albrecht av Mecklenburg

1364-

Krigen med Norge fortsatte etter Magnus` død og varte med 

avbrytelser helt til Håkon VI`s død 1380. Albrecht ga fordeler 

til tyskerne og fikk riksrådet mot seg som la sterke bånd på 

kongemakten. Da Bo Jonsson døde 1386 prøvde kongen å legge 

hans svære eiendommer under kronen. Som protest innkalte stor- 

mennene dronning Margrete og adelen hyllet henne. 

Albrecht ble slått i slag ved Falkøping 1389 og satt i fangenskap 

på Lindholm slott til 1395. Holdt Gotland noen år, men avsto 

øya til Den tyske orden, døde i Doberan 1412.

Margrete

1389-1412

Kalmarunionen

Om den videre rekkefølgen etter |Kalmarunionen| se :| Kongerekken i Sverige.| |til toppen|

home