Konger i Norge av ynglingeætt.

Fra


 Harald Hårfagre

til


Olav IV Håkonsson

Home
 
 
 
Navn
Fra-til
Anmerkninger

Harald I Hårfagre ( Luva ), 

sønn av Halvdan Svarte og Ragnhild, datter til Tyrne 

Klakk-Haraldsdotter fra Jylland 

"Gift" med,: 
 Åsa, datter til Håkon Grjotgardsson 
mor til : Guttorm, Halvdan Kvite, Halvdan Svarte og Sigfred 
Gyda, "den storlåtne møya" 
mor til : Ålov, Rørek, Sigtrygg, Frode og Torgils. 
Ragnhild Eiriksdotter fra Jylland 
mor til : Eirik Blodøks 
Svanhild, datter til Øystein jarl 
mor til : Olav Geirstadalv, Bjørn Farmann og Ragnar Rykkel. 
Åshild, datter til Ring Dagsson 
mor til : Dag, Ring, Gudrød Skirja og Ingegjerd. 
Snøfrid, datter til finnen Svåse. 
mor til : Gudrød Ljome og Halvdan Hålegg 
Tora Mosterstong, tjenestejente 
mor til : Håkon I den gode.

860-933
Underla seg landsdel for landsdel og satte jarler etter seg for å styre. Tok odelen fra bøndene, skyldsatte og skattla hvert 
bruk etterhvert som han fór fram. 
Enekonge etter slaget i Hafrsfjord. Mange rømte fra landet, 
Færøyene og Island ble bygd,videre Hjaltland,Orknøyene 
og Suderøyene som ble vikingreder som han siden ryddet og satte jarler til å styre. 

Døde sottedøden i Rogaland og er hauglagt på Haug ved 

Karmsund.

Eirik I Blodøks, 

sønn til Harald I og  Ragnhild. 
Fostret hos herse Tore Roaldsson i Fjordane. 

Gift med Gunnhild Ossursdotter 
Barn : 
1  Gamle, 
2. Guttorm, 
3. Harald ( Gråfell ) , 
4. Ragnfrød , 
5. Ragnhild , 
6. Erling , 
7. Gudrød, 
8. Sigurd Sleva,

932-935
Stor kriger og hærmann. Var på flere hærferder både i Aust- og Vesterveg. Dro så langt nordover som til Bjarmeland ved Kvitsjøen. Ble foretrukket av faren foran sine brødre som konge og fikk styret tre år før Harald døde. 
Tok livet av flere av sine brødre, bl.a Bjørn Farmann. 
Måtte vike for sin bror Håkon og dro til England hvor han 
fikk Nordimbraland i len av kong Adalstein. Lot seg og sin 
familie døpe og bosatte seg i Jorvik. 
Ble fordrevet fra Jorvik 941 av Edmund, bror til Adalstein, men herredømmet over Nordimbraland skiftet helt til han falt i 954 for Kong Eadred. 
Se konger i Anglia

Håkon I den gode,

sønn til Harald I og Tora Mosterstong, fostret hos 

kong Adalstein ( Athelstan ) England 

935-961
Ble tatt til konge av stormennene i Trondheimen. La under seg resten av landet etter at Eirik hadde flyktet. 
Satte Gulatingsloven i samråd med Torleiv Spake og Frostatingsloven i samråd med Sigurd jarl og andre stor- 
menn fra Trondheimen. 
Bøndene fikk tilbake odelsretten.
Ble såret i slag mot Harald II, forblødde og døde på samme sted han var født. 

Harald II Gråfell,

sønn til Eirik I 

Blodøks og Gunnhild

961-976
Kontrollerte bare vestlandet til å begynne med, men overtok 

Trondheimen etter å ha drept Sigurd jarl. 

Falt ved Limfjorden i slag mot Gull-Harald etter renkespill 

av Håkon jarl og kong Harald Gormsson, Danmark.

Håkon Sigurdsson Ladejarl,

fikk kongetittel av Harald Gormsson, men 

regnes ikke med i kongerekken. 

Enehersker over hele landet etter 987.

976-995
Tok Gull-Harald til fange etter slag og lot ham henge. Angrep Norge og Gunnhildsønnene sammen med Harald Gormsson og Harald Grenske. Fikk Rogaland, Hordaland, Sogn, Firda, begge Mører og Romsdal i len som belønning. Hjalp kong Harald mot angrep av keiser Otto II  ved Danevirke 974. Tvangsdøpt og sendt til Norge med flere misjonærer som han lot jage. Tok tilbake den gamle troen. Drept av trellen Kark i grisebingen på Romol.

Harald Gudrødsson Grenske, 

sønnesønn til Bjørn Farmann. Regjerte sammen med Håkon jarl. Regnes ikke med i kongerekken.
976-987
Fikk Vingulmark, Vestfold og Agder i len av Harald Gormsson etter angrepet på Norge. Gift med Åsta Gudbrandsdotter, som siden ble gift med Sigurd Syr. Innebrent av Sigrid Storråde sammen med Vissavald av Gardarike.

Olav I, 968- 

sønn til Tryggve Olavsson               ( Geirstadalv ) og 
Astrid Eiriksdotter Bjodaskalle. 
Gift med : 
1.Geira Burislavsdotter død 977 
2.Gyda Olavsdotter, Irland
995-1000
Stor kriger og hærmann, ville tvangskristne folk og fikk flere fiender blant stormennene.Falt i slag ved Svolder mot Olav Svenske ( Olof Skötkonung ), Svein Tjugeskjegg ( Svend Tveskæg ) og Eirik Håkonsson Ladejarl.

Eirik Håkonsson Ladejarl, 

satt til å styre landet av Svein Tjugeskjegg, 

regnes ikke med i kongerekken.

1000-1012
Ble kallt til England av kong Svein Tjugeskjegg for å hjelpe ham. Satte sin sønn Håkon, til å styre mens han var borte. Var med å vinne London, men døde av sykdom 1013.

Håkon Eiriksson jarl,

sønn til over, 

regnes ikke med i kongerekken.

1012-1015
1028-1029
Satt til å styre av sin far 17 år gammel med Einar 
Tambarskjelve som formynder. Tatt til fange av Olav II, fikk grid og reiste til Danmark, siden England. Var med Knut den mektige og jagde Olav II fra landet 1028. Forliste og forsvant med alt mannskap på tilbakeferden fra Skottland vinteren 1029.

Olav II, den hellige

sønn til Harald Grenske og 

Åsta Gudbrandsdotter, fostret hos 

Sigurd Syr, opplært av Rane den 

Vidfarne. 

Gift med,: Astrid, datter til Olav 

Svenske ( Olof Skötkonung )

1015-1028
Valgt til konge av kongene på Opplanda, møtte motstand i 

Trondheimen av Svein jarl og Einar Tambarskjelve, men 

seiret i slag ved Nesjar 1016. Tatt til konge i Trondheimen, 

bygde kongsgården og Klemenskirken. Fikk forlik med 

Olav Svenske 1021 som svenskekongen trenerte. Giftet 

seg med Astrid uten kongens samtykke 1022. Forlik pålagt 

av uppsvearne som innsatte Anund som konge i Svitjod, 

flyktet for Knut den mektige til Gardarike 1028. 

Samlet på nytt hær, men falt i slag ved Stiklestad 1030.

Knut den mektige

1028-1035
Etter Håkons forlis var landet høvdingløst fram til slaget på 

Stiklestad. Knut satte sin sønn Svein til å styre fra 1030. 

Einar Tambarskjelve hadde først prøvd å få kongeverdighet av Knut, men måtte ta til takke med den verdighet og de 
inntekter han hadde fra før.

Svein Alfivuson, 

sønn til over og frillen Alfiva. 
Svein var bror til kong Harald 
Harefot i England. 
Regnes ikke med i kongerekken.
1030-1035
Kom til Viken en stund før slaget på Stiklestad og ble tatt til konge der, 

gjorde seg upopulær blant bøndene i Trondheimen, ga opp 

og reiste til Danmark. Døde like etter sin far.

Magnus I den gode,

sønn til Olav II 

og Alvhild tjenestejente, fostret hos 

kong Jarisleiv i Holmgard

1035-1047
Forlikte seg med kong Harde-Knut av Danmark 1036 og 

var konge i Danmark så vel som Norge etter hans død 1042, 

satte Svein Ulvsson som jarl og lendmann, ble sveket og holdt 

slag utenfor Århus 1043 hvor Svein flyktet. Hadde to slag 

til , begge vunnet. I følge forliket med Harde-Knut skulle 

lengstlevende arve begge riker pluss England. Magnus 

gjorde derfor krav på den engelske tronen av Edvard , men 

frafalt kravet etter ultimatum av Edvard. 

Delte kongemakten med Harald III 1046, døde av sykdom 

året etter.

Harald III Hardråde,

sønn til Sigurd Syr og Åsta Gudbrandsdotter. 

Gift med 

  1. Ellisiv Jarisleivsdotter
  2. Tora Torbergsdotter
1046-1066
Såret på Stiklestad, flyktet til Jarisleiv i Gardarike hvor han 

ble høvding for landvernet. Reiste 1034 til Miklagard, ble 

høvding for livvakten til keiser Mikael Katalaktes, skaffet 

seg store rikdommer på hærferder rundt i Middelhavet.Dro 

tilbake til Holmgard 1042 og giftet seg med Ellisiv, gikk i 

forbund med Svein Ulvsson ( Estridsson ) som ble brutt 

etter svik. Giftet seg med Tora Torbergsdotter Arnesson 

1048, forlikte seg med Svein 1064 etter flere hærferder og 

slag. Gikk i forbund med jarl Toste Gudinesson, falt i slag 

mot hans bror kong Harald Gudinesson ( Godwinson ) ved 

Stamford Bridge 1066.

Magnus (u. nr.), sønn til Harald III
1066-1069
Døde av rævormsott.

Olav III Kyrre, 

sønn til Harald III
1067-1093
Fredelig periode, grunnla Bergen, stor velstand, nye skikker og moter. 
Døde av sott på Haukabø i Ranrike, liket ble ført til Nidaros og gravlagt i Kristkirken som han hadde latt bygge.

Magnus II Berrføtt ( Barfot ),

sønn til over 

"Gift"  med,: 

1. NN,: sønn Øystein 

2. Tora,: sønn Sigurd Jorsalfare

3. Sigrid Saksesd,: sønn Olav      4.Margret Ingesdatter fra                 Svitjod, ( Fredkulla ) 
5.
NN. : fra Irland, mor til Harald IV 

6. Tora Saksesdotter : 
Sigurd Slembe
 
 
 
 

Den siste viking av de norske konger.

1093-1103
Ble tatt til konge av det overveiende flertall av fylkene, men 

Opplanda valgte Håkon Toresfostre, sønn til Magnus (u.nr.) 

Håkon døde like etter, men den flokken han hadde, samlet 

seg om fosterfaren Steigar-Tore og gikk i strid mot kongen. 

Magnus vant og var siden enekonge. Hadde konflikt gående 

med svenskekongen Inge Steinkjellsson om riksgrensen, ble 

forlikt etter megling av kong Erik Eiegod av Danmark 1101 

i Konghelle. Reiste på hærferd til Skottland og øyene, tok 

svært hærfang og underla seg mye land, bl.a. Ongulsøy 

( Anglesey ) i Bretland, Suderøyene og Man. 

Falt på hærferd til Irland i slag i Ulster.

Olav (u.nr.), sønn til over
1103-1115
Døde på sotteseng 16 år gammel.

Øystein I,

sønn til Magnus II
1103-1123
Regjerte innenlands mens Sigurd var på korstog. Lang 

fredelig periode. Grunnla Munkeliv og bygde Mikaelskirken 

i Bergen, Nikolaskirken i Nidaros og havn på Agdenes.

Sigurd I Jorsalfare, 

sønn til Magnus II. 

Gift med,:                          1.Bjadmynja, datter til kong 
Myrkjartan Tjalvason 

( Muircheartach ) av Irland 

2. Malmfrid, datter til kong Harald 

Valdemarsson i Holmgard

1103-1130
Reiste på korstog 1108 sammen med Henrik I til Jorsal og 

var borte i 3 år. Bygde kastell av stokkverk med vollgraver 

og ny kongsgård i Konghelle. Dro på straffeekspedisjon til 

Småland 1123 ( Kalmarleidangen ), der folk hadde tatt opp igjen den gamle troen og hadde hov hvor de blotet. Dette var den eneste leidangen kong Sigurd kalte ut  mens han styrte. 

Døde av sott i Oslo, begravet i steinveggen i Hallvards- 

kirken.

Magnus III den blinde,

sønn til over. 

Gift med,: 

Kristin datter til Knut Lavard 

Mer enn 100 år med tronstrid

begynner.

1130-1139
Ble tatt til konge i Oslo over hele landet som faren hadde 

bestemt, men kom straks i konflikt med Harald IV som 

ble tatt til konge over halve riket ved Haugatinget i 

Tunsberg samtidig. Hadde slag ved Fyrileiv 1134 hvor 

Magnus vant, og Harald tok seg til Danmark hvor han fikk 

hjelp av Erik Emune. Tatt til fange av Harald i Bergen 1135, 

lemlestet og blindet, gikk i kloster på Munkholmen, hentet 

av Sigurd Slembe etter drapet på Harald 1136. 

Falt i slag ved Holmengrå 1139 mot Inge Krokrygg.

Harald IV Gille,

sønn til Magnus II 

Gift med,: 
1.Tora Guttormsdotter Gråbarde. 

Sønn : Sigurd Munn 2. Ingerid Ragnvaldsdotter. 

sønn : Inge Krokrygg

datter : Brigida g.m. svenske- 

kongen Magnus 

3.Bjadok, sønn : Øystein 

4.NN , datter : Maria g.m. Simon 

Skalp

1130-1136
Kom fra Irland til Norge sammen med sin mor med krav 

om arverett etter sin far Magnus Berrføtt. Ga fra seg retten 

til tronen så lenge Sigurd eller sønnen Magnus levde mot å 

gå på glødende jern for å bevise sin herkomst. Folk syntes 

dette var en hard bevisbyrde for lite i gjengjeld, og lovnaden 

om tronavståelse ble jo også fort glemt etter Sigurds død. 

Overfalt og drept av Sigurd Slembe mens han sov.

Inge I Krokrygg, 

sønn til over 
1136-1161
Valgt til konge på Borgarting 2 år gammel, fikk vanhelsen 

under slaget ved Minne 1136 mot Magnus Blinde. Han ble 

båret i kjortelposen til Tjostolv Ålesson mens slaget sto på 

og ble vel ikke akkurat handtert med så stor forsiktighet. 

Hadde flere slag under sin regjeringstid og hadde en dyktig 

hærfører i Gregorius Dagsson. 

Falt i slag på isen ved Grønnlia i Oslo ( Trælaborg ) mot 

Håkon Herdebrei 1161.

Sigurd II Munn,

sønn til Harald IV Gille 
 sønn : Håkon 
 sønn : Sverre 
 datter : Cecilia, g.m.Bård Guttormsson på Rein i Rissa
1136-1155
Valgt til konge av høvdingene i Trondheimen, falt i slag mot 

kong Inge og Gregorius Dagsson i Bergen 10 juni 1155.

Øystein II,

sønn til Harald IV Gille

1 sønn : Øystein Møyla 
1 datter : Maria

1142-1157
Født i Skottland, hentet og tatt til konge av trønderne på 

Øreting med rett til en tredjedel av riket. 

Drept av sin svoger Simon Skalp under flukt , gravlagt der 

i Båhuslen.

Magnus (u.nr.), sønn til Harald IV
1142-1145
Fostret hos Kyrpinge Orm, dårlig helse, døde på sotteseng.

Håkon II Herdebrei,

sønn til 

Sigurd II Munn

1157-1162
Valgt til konge av mennene til Øystein etter hans fall, falt 

i slag på Sekken utenfor Veøy i Romsdal 1162 mot Erling Skakke.

Magnus IV, 1156-1184

sønn til Erling Skakke 

og Kristin Sigurdsdotter Jorsalfare

1161-1184
Valgt til konge av stormennene som hadde fulgt kong Inge 
og Gregorius Dagsson, med Erling som formynder. Ble, som den første konge i Norge, kronet i Bergen 1164 av erkebiskop Øystein Erlendsson med den romerske legaten, Stefanus, som vitne. Vant over Øystein Møyla i slag ved  Re 1177, men falt selv i slag mot Sverre Sigurdsson ved Fimreite 1184 sammen med størstedelen av den gamle landadelen i Norge.

Sverre I,

sønn til Sigurd Munn
1184-1202
Gjorde krav på tronen etter Håkon Herdebrei, men ble 

forbigått av Erling Skakke og sønnen Magnus etter slaget 

ved Veøy. Samlet flokk av skoggangsmenn og andre veg- 

farende menn, birkebeinene, som tok ham til konge og

han lot seg hylle på Øreting 1177. Levde nærmest som 

fredløs med flere mindre trefninger før han tok et hoved- 

slag og vant en klar seier på Kalvskinnet 1179 hvor Erling 

Skakke falt. Sverre ble enehersker i Trondheimen året 

etter da han slo Magnus ved Ilevollen og avgjørende seier 

ved Fimreite 1184. 

Sverre hadde liten støtte øst og sørpå og nye flokker reiste 

seg; kuvlunger, varbelger, øyskjegger og baglere. Han fikk 

også en mektig fiende i kirken som hadde stått på Magnus 

side og han ble lyst i bann fra Lunds domkirke 1194, og landet ble lagt under interdikt av Innocens i 1198. 

Døde i Bergen 8 mars 1202.

Håkon III, 

sønn til over
1202-1204
Døde på sotteseng.

Inge II Bårdsson,

sønn til Bård Guttormsson på Rein og Cecilia 

søster til Sverre Sigurdsson

1204-1217
Valgt til konge, men halvbrødrene Håkon Galen jarl og 

Skule Bårdsson samt Filippus i Viken fikk stor makt og delvis overstyrte ham.Stor indre spenning, uro og åpen 

strid.

Filippus Simonsson

1207-1217
Tatt til konge av baglerne, inngikk forlik med birkebeinerne 

og anerkjente kong Inges overhøyhet 1208.

Skule Bårdsson,

halvbror til Inge 

Slutt på arvestriden.

1217-1240
Sterkt arvekrav til kronen ved tronskiftet 1217, fikk 

etterhvert mindre å si etter at Håkon IV ble tatt til konge av 

birkebeinerne 1223, beholdt det nordafjellske som jarle- 

dømme, hertug fra 1237, men mistet ytterligere makt. Gikk 

til åpent opprør og lot seg hylle til konge på Øreting 1239. 

Dro landveis med hær til Oslo og vant seier ved Låka i 

Nannestad, men tapte i Oslo. Reiste tilbake til Nidaros og 

søkte tilflukt i Elgeseter kloster, men ble drept av birke- 

beinerne og klosteret brent.

Håkon IV Håkonsson,

sønn til 

Håkon Sverresson og Inga fra Varteig 

Gift med Margrete Skulesdotter 

Norgesvelde på sitt største.

1223-1263
Anerkjent som kongsønn og fostret ved Inges hoff. Etter 

Skules fall var det slutt på 100 års tronstrid. Håkon ble 

kronet i Bergen 1247 av kardinal Viljam av Sabina. 

Lot vedta en rekke nye lover bl.a. forbud mot ættedrap. 
se ynglingesaga|

Bygde mange nye festninger, kirker og kongsgårder. 

Handelstraktater med Lübeck og Novgorod. Island og 

Grønland ble lagt under kongeveldet. 

Ble syk og døde i Kirkwall på Orknøyene etter felttog mot 

skottekongen på Suderøyene 1263. 

Magnus V Lagabøte,

sønn til over. 

Gift med Ingeborg, datter til Erik 

Plogpenning, konge av Danmark.

1263-1280
Kongsnavn 1257, kronet i Bergen 1261.Avga Suderøyene 

til skottekongen mot evig årlig avgift. Den store landslov 

forelå 1276, ny bylov vedtatt i Bergen s.å.. Nye rangklasser 

for riksembedsmenn og hird med rettigheter og plikter. Nye 

titler for lendmenn og skutilsveiner ( baron og ridder ).

Erik II Magnusson,

sønn til over 

Gift med skotsk prinsesse. 

Datteren Margrete ble anerkjent som skotsk dronning, men døde under overfarten til Skottland 1290

1280-1299
Førte uheldig krig mot Hanseatene og langvarig ufred med 

Danmark. Krevde Skottlands trone som sin datters arving, 

senere en klekkelig erstatning, som begge ble avvist. 

Håkon V Magnusson, 1270-1319 

bror til over. 
 
 

Gift med Eufemia av Arnstein. 

Datter : Ingeborg 

Hertug fra 1273 over Oppland, Oslo, Ryfylke, Færøyene og Hjaltland som ble styrt med formynder. 

Siste av ynglingeætt på manns- 

siden.
1299-1319
Første konge som ble kronet i Oslo som regnes som 

hovedstad heretter. Bygde Akershus, Båhus, og Vardøhus 

festninger, innførte faste årlige inspeksjoner av 

sysselmennenes embedsførsel. Utstedte retterbot 1308 

som avskaffet jarle og lendmannsverdighet og inndro alle 

sysler og gavebrev på jordegods etter innehaverens død. 

Med ham døde den siste av det gamle norske kongehus 

på mannssiden.

Magnus VI Eriksson Smek, 1316-1374 

sønn til 

hertug Erik Magnusson ( Ladulås ) og 

Ingeborg, datter til Håkon V 
 
 

Gift med Blanca, datter til grev 

Johan av Namur 

Svartedauen 1349-1350.

1319-1355
Valgt til konge i Sverige etter hans farbror Birger var 

avsatt, arvet Norge etter Ingeborg som var død samme år. 

Formynderregjering i Norge ved drottseten Erling 

Vidkunnsson fram til 1332 da han overtok styret selv. 

Den største delen av hans regjeringstid gikk med til å vinne 

varig fotfeste for Sverige i Halland og Skåne. 

Overlot 1350 den daglige regjeringen i Norge til drottseten 

Orm Øysteinsson, og fra 1355 til sønnen Håkon som var 

valgt til arvtager. Hans eldste sønn Erik fikk Sverige og 

med det unngikk landene kongefellesskap. 

Magnus druknet i Bømlafjorden i 1374.

Håkon VI Magnusson,

sønn til 

Magnus VI og Blanca 

Gift med Margrete, datter til 

Valdemar Atterdag. 

Sønn : Olav

1355-1380
Bodde og ble oppdratt i Norge, hyllet som konge i Sverige 

1362 etter broren Eriks død 1359, men allerede avsatt i 

1364 etter opprør i riksrådet.Gikk i forbund med 

Valdemar Atterdag for å vinne Sverige tilbake, men 

oppnådde bare å komme i krig mot hansebyene som 

avskar landet for tilførsel utenfra og herjet kysten i ytre Viken.

Olav IV Håkonsson,

sønn til over 

1370-1387 

Slutt for ynglingene i Norge. !!

1380-1387
Valgt til konge i Danmark 1376 etter Valdemars død og 

arvet Norge etter faren. Regjerte begge land med Margrete 

som formynder og Norge kom i personalunion med 

Danmark. 

Den siste konge av ynglingeætt i Norge.

     
Den videre rekkefølge se Kalmarunionen eller Kongerekken i Danmark| | til toppen|

Home