DIKTATOREN.

 

Hvis jeg hadde diktatorisk makt ville jeg :

 

 1.

 Gjeninnføre 40 timers uke.

 Ingen har vondt av å arbeide. Det må lønne seg og arbeide,

 gjerne utover pensjonsalder

 2.

 Innføre 1 karensdag for alle ansatte.

 Funksjonærer og arbeidere likestilles. Slutt på alle "blålapper".
 3.

 Skille kirke og stat.

 Det er likegyldig for staten hva man tror på, dette gjelder også

 for kongen og regjeringen. Det er opp til det enkelte trossamfunn

 å skaffe seg midler til drift.

 4.

 Begrenset næringsfrihet

 Slutt på lukke- og åpningsvedtekter. Vekk med alle Brustadbuer.
 5.

 Konsesjonsfrihet for gårdsbruk

 Odelen opprettholdes. Likeledes bo og driveplikt.

 Gårdsbruk og annen næringseiendommer kan omsettes til markedspris.

 6.

 Innføre 2-prissystem for elektrisk kraft.

 Netteieren må forplikte seg til å levere f.eks. 1,5 kwh døgnkontinuerlig kraft

 til hver abonnent uten avgift og moms. Kraftpris settes til f.eks. 0,06 kr. pr. kwh.

 dvs. kr.33.60 pr. døgn. Skal man ha mere kraft enn dette, står man fritt til å kjøpe

 denne til markedspris med påslag for avgifter, gebyrer og mva.

 

 7.

 Slutt på løyver for taxi- og godstransport.

 Garantiordningen utvides til 1mill. kroner for aksjeselskaper, inntil 10 biler.

 Ellers 100.000.- kr. pr. bil. Alle biler telles likt, også privatbiler

 5 års konkurskarantene. Revisjonsplikt.

 8.

 Innvandrere og asylsøkere likestilles med etniske

 nordmenn.

 Raskere behandlingstid for godkjenning av utdannelser.

 Avsløring av juks og evt. straffeforfølgelser medfører bortvisning.

 Trygdeutbetalinger følger regelverket.

 9.

 Flat beskatning, slutt på alle fradrag.

 Innslagspunktet settes mye høyere for når man begynner å betale skatt.

 Det må lønne seg å tjene penger. Skatt av forbruk opprettholdes.

 10.

 Gradvis slutt på verneplikt.

 Alle soldater er vervede og skriver kontrakter på f.eks 3år. Dette gjelder også befal.

 De best egnede får fornyet kontrakt og utdannelse. Forfremmelser og æresbevisninger

 følger vanlige rutiner. Nato opprettholdes og styrkes.

Forklaringer :

1) Lettere å inndele døgnkontinuerlig skiftordninger, vaktordninger på sykehus etc.

2) For å få slutt på planlagt skoft.

3) Kristne og  muslimer eller andre trossamfunn likestilles.

4) Det skilles ikke mellom bank og pølsebu.

5) Slutt på at bønder skal få kjøpt billig jord.

6) Mere rettferdig fordeling av en begrenset ressurs. Det offentlige, borettslag etc. forhandler direkte om pris.

  Netteieren står ansvarlig for at han har nok kraft å tilby.

7) Garantisummen blir stående på sperret konto, renter tilfaller kontohaver. Bilene EU- kontrolleres  uansett hvert år.

8) Landet trenger arbeidsvillige folk.

9) Slutt på alle fradrag. Enklere beregning.

10) For å oppnå best mulig moral og motivasjon, søkes dette med å betale ekstra godt.

 

----

 

 

Webmaster

Home