Kongerekken i Danmark

Home

 
Navn, tilnavn etc.
Tid
Anmerkninger

Skjold, sønn av Odin

 

Drottsete er Lejre på Sjælland

Frilleiv ( Fridleiv ) konge etter sin far

   

Frode Frilleivsson, 

konge etter sin  far


 

0
Den gjæveste kongen i norderlanda, med størst rike og makt. Det var fred og gode tider og Frode fikk tidsepoken oppkalt etter seg i alle land med dansk tungemål. 

Frode omga seg med stort hoff og holdt  store og gilde fester for storfolk fra fjern og nær. Kong Fjolne i Svitjod falt ned i et av  de store mjødkarene og druknet under en av  festene Frode hadde.

     

Rig

120
 

Danp Rigsson ,

konge etter sin far. 

Første som kalte seg konge. Danp 

var far til Drott som var gift med 
 

Domar i Svitjod.

150
 

Dan Danpsson den storlåtne,

konge 

etter sin far.

  Første kongen i Danmark som ble hauglagt.

Frode Dansson den storlåtne,

konge 

etter sin far.

  Hadde også tilnavnet den fredsomme og vi 

kan vel anta at han hadde det med å skryte 

eller overdrive litt.

Halvdan Frodesson,

konge etter sin 

far.

  Stor kriger og hærmann, fordrev kong Aun 

fra Uppsala og regjerte der i tjue år da han 

døde på sotteseng.

Fridleiv Frodesson,

konge etter sin

bror.

  Intet er skrevet og vi kan vel regne med at 

han var ganske fredsommelig, regjerte i ca. 

tjue år.

Åle Fridleivsson den frøkne,

konge 

etter sin far

  Åle reiste med stor hær til Svitjod og fordrev Aun fra Uppsala og regjerte der i 

tjue år, da han ble drept av Starkad Gamle.

   

Frode den frøkne

  Hjalp kong Egil i Uppsala å vinne tronen 

tilbake mot løfte om årlig skatt fra Svitjod. 

Dette løftet ble ikke holdt og Frode reiste 

med hæren, herjet og brente og tok stort 

hærfang i Svitjod.

   

Helge Halvdansson

  Stor kriger og hærmann. Ektet sin egen 

datter Yrsa etter hærferd til Svitjod mot kong 

Adils. Helge døde på hærferd da sønnen 

Rolv var åtte år.

Rolv Helgesson Krake,

konge etter 

sin far.

   
   

Ivar Halvdansson Vidfavne 

 

Vikingtiden starter

700
Konge i Skåne etter sin farbror Gudrød, 

erobret Svitjod, Danevelde, deler av Saks- 

land, landene øst for Østersjøen ( Østrike ) 

og femtedelen av England. 

   

Godfred 

 

Danmark regnes for samlet.

799-810
Påbegynte Danevirke i forsvar mot Karl 

den store. Underla seg Venderne og sendte 

flåten til Friesland og lot den herje der, 

rykket selv fram med hæren til lands, men 

ble drept av en av sine egne menn.

Hemming,

sønn til bror av Godfred
810-
Inngikk fred med Karl i 811, sørgrensen 

gikk da ved Eider 

Harald Sigfredsson Klak

812-826
Konge i Jylland, far til Tyre Danmarksbot og Tyrne gift med kong Sigurd Hjort på Ringerike Måtte vike for Godfreds sønn Hårek, ble forvist fra landet og mottok len ved Weser av keiseren. Døde 840

Hårek Godfredsson den gamle,

sønn til Godfred
826-854
Enekonge i Danmark

Hårek den yngre, 

konge etter sin far
854-870
 

Harde-Knut d.e.

870-
 

Gorm den gamle,

sønn av Harde- Knut 
 

Drottsete : Jelling på Jylland 

-950
Store erobringer fulgte i Gorms regjerings- 

tid, deriblant Danelagen i England.Gorm 

la drottsetet til Jelling på Jylland

Gift med Tyre Danmarksbot.

Harald Gormsson Blåtann,

konge etter sin far
950-985
Regjerte sammen med Gorm den siste tiden faren levde, mest på keiser Ottos nåde. Otto angrep og ødela Danevirke 974 og bygde en borg på Eiderøya. Harald angrep og ødela borgen 983 og erobret landet ved Hedeby og ble kvitt det tyske åk. 
Bygde Jomsborg ved Odermunningen til forsvar 
mot venderne. 
Innsatte lendmenn i Norge til forsvar mot Gunnhildsønnene; Harald Grenske i Viken og Håkon jarl vest- og nordafjells 

Svein Haraldsson Tjugeskjegg.

( Tveskæg )

Gift med Gunnhild, datter til kong 

Burislav 

985-1014
Tiltvang seg makten fra sin far og fordrev 

ham fra riket. Seiret over Olav Tryggvesson 

i slaget ved Svolder år 1000 og hadde uinn- 

skrenket makt over det sørlige Norge . 

Seiret over Edmund Jernside 1013 og la 

under seg deler av Danelagen.

Harald Sveinsson, 

konge i Danmark 

etter sin far

1014-1018
Regjerte i farens navn mens han var på krigerferd til England og alene etter hans 

død. Hjalp sin bror med å vinne England.

Knut Sveinsson den mektige,

konge i Danmark etter sin bror 
 

Danevelde på sitt største.

1018-1035
Seiret over Edmund Jernside i England 1016 og regjerte der uinnskrenket til 1035. 

Gjenvant makten i Norge 1028 og satte 

Håkon jarl til å styre, etter Håkons forlis og død 

ga han sin sønn Svein Alfivuson styret.

Hardeknut Knutsson,

konge etter sin far
1035-1042
Mistet styret i England til sin bror Harald
Harefot allerede 1035 og Norge til Magnus den gode samme år. Fikk igjen styret i England 1039 da Harald døde. Forlikte seg med Magnus !038, hvor de ble enige om at lengstlevende skulle arve begge riker.

Magnus Olavsson den gode,

sønn til Olav den Hellige
1042-1047
Innsatte Svein Estridson som jarl, men ble sveket og holdt flere slag mot ham som Magnus vant. 
Magnus gjorde krav på Englands trone men oppga kravet. 
Døde på sotteseng.

Svein Estridsson ( Ulvsson )   Vandråd 

sønn til Ulf jarl og Estrid, datter til Svein Tjugeskjegg.
1047-1076
Hadde mange trefninger med Harald III
Hardråde etter Magnus` død, men ble omsider anerkjent som konge. 
Svein innledet et samvirke med kirken som la grunnen for middelalderkongedømmet. 
Landet ble inndelt i bispedømmer. 
Alle hans fem sønner ble senere konger, en datter ble gift med Olav Kyrre.

Harald Sveinsson Hein,

eldste sønn til Svein. 

Tilnavnet " Den bløte brynesten ".

1076-1080
Godmodig, lat og ettergivende, men fikk et godt ettermæle for gode lover.

Knut Sveinsson den hellige

1080-1086
Var på flere hærferder som ung, bl.a. til England og Estland. Valgt til konge etter broren. Myndig og viljesterk med store tanker om kongedømmets glans og kirkens rolle. 
Satte til side vedtatte lover og ville innføre tienden overalt, ble drept under et opprør av bøndene og deres høvdinger i  St. Albans kirke i Odense. Kanonisert av paven i 1101.

Olav Sveinsson Hunger. 

Gift med Ingegjerd, datter til kong 

Harald Hardråde

1086-1094
 

Erik Sveinsson Eiegod, 

( Egod ) 

uekte sønn til Svein Estridsson
1094-1104
Videreførte sin bror Knut`s arbeid med å styrke kongedømmet i pakt med kirken, men viste større måtehold enn ham og ble likt av folket. Trengte venderne tilbake og inntok Rügen. Meglet fred mellom Norge og Sverige i Konghelle i 1101. 
Grunnla erkebispestolen i Lund og fikk utskilt Danmark fra erkestiftet i Bremen. 
Reiste til Italia 1098 for å påvirke paven i 
spørsmålet om kanoniseringen av Knut. 
Døde på Kypros under en reise til det hellige land..

Nikolas ( Niels ) Sveinsson,

yngste sønn til Svein.Gift med 
 Margret Ingesdatter, ( Fredkulla )
1104-1134
Kom i strid med venderne og kongsemnet 

jarlen Knut Lavard. Tapte for Erik Emune 

ved Fodevik..

Harald Eriksson Kesja, 

uekte sønn 

til Erik Eiegod

1134-1135
Anerkjent som konge av sin farbror Niels. 

Drept av Erik Emune

Erik Eriksson Emune,

uekte sønn av Erik Eiegod
1135-1137
Seilte med hæren til Norge i 1136 for å hjelpe Magnus Blinde mot Inge. Brente Hallvardskirken i Oslo, men måtte gjøre vendereis med uforrettet sak. Følte seg lurt og sveket av Magnus og de skiltes som uvenner.

Erik Lam,

dattersønn til Erik Eiegod
1137-1146
Tapper, men lite handlekraftig, derav tilnavnet. Herjet i England, men la Danmark åpen for venderne som plyndret landet i hans fravær. Begunstiget kirken, men ble lei av å regjere og gikk i kloster i Odense 1146.

Svend Eriksson

1146-1157
 

Valdemar I den store,

sønn til Knut Lavard og Ingelborg, 

datter til kong 
 

Harald Valdemarsson i Holmgard. 

Gift med Sofie, datter av fyrst 

Vladimir.

1157-1182
Valdemar fikk slutt på den mangeårige 

tronstriden, og vendernes herjinger. Dette 

innledet Danmarks andre storhetstid og en 

rekke borger ble bygd, Danevirke for- 

sterket og utvidet med teglsteinsmur.

Knut Valdemarsson

1182-1202
Ble som den første konge i Danmark kronet 
allerede 1170. Sammen med sin yngre bror 
slo han ned et opprør i Skåne og erobret nye 
landområder i s.ø.

Valdemar II Seier,

bror til Knut. 

Gift med Dagmar av Bøhmen 1205 

Bengjerd av Portugal 1214

1202-1241
La under seg Holstein, Hamburg og Lübeck. Erobret Estland 1220 etter flere "korstog" og foretok flere erobringstog til Østersjø landene. Ingen av erobringene ble etterfulgt av dansk bosetning og flere gikk tapt da han ble fanget av en av sine lendmenn 1223.  Tok parti for baglerne i den norske tronstrid dog uten større kraft og engasjement. 
Den jyske lov og Danmarks jordebok med 
fortegnelser over konge- og krongods, bærer navn etter Valdemar.Sølibatet og tienden ble innført og trelldommen avskaffet.

Erik Plogpenning,

eldste sønn av 

Valdemar II og Bengjerd

1241-1250
Prøvde å gjenerobre de tapte områder i sør, men ble hemmet av strid med sine yngre brødre Abel og Christoffer. Tok Rendsburg 1250 og ble etter megling av søsteren Sophie av Brandenburg forlikt med Abel. 
Forholdet vedble å være spent og under et besøk hos Abel, ble Erik tatt til fange og halshugd av en av Abels menn. 
Tilnavnet fikk han da han påla bøndene skatt av hver plog

Abel, 

nesteldste sønn av Valdemar 

og Bengjerd. 

Gift med Mechtilde, 

datter av Adolf IV av Holstein

1250-1252
Abel var innsatt av faren til hertug av Sønder- jylland i 1232 og med ekteskapet, som var inngått mot farens vilje, kom han i motsetningsforhold til Erik. 
Abel bedyret sin uskyld i Erik`s død og avla ed sammen med 24 av sine riddere herom. 
Abel ble valgt til konge og kronet sammen med sin dronning i Roskilde 1250. 
Led nederlag i angrepet på friserne og ble drept under flukt.

Christoffer I,

yngste sønn av 

Valdemar og Bengjerd

1252-1259
Valgt til konge etter Abel`s død, men måtte 
kjempe mot hans sønn Valdemar som hadde 
støtte av de holstenske grever. Han hadde også strid mot Sverige og Norge. 
Måtte 1253 avstå Sønderjylland som len til 
Valdemar, som han inndro 1257 etter hans 
død. Døde plutselig i Ribe, etter sigende 
forgiftet av abbed Arnfast.

Erik Klipping, 

sønn av Christoffer og Margrete
1259-1286
Konge 10 år gammel,den første tid under Margrete`s formynderskap. Gikk til krig 
mot hertug Erik I av Sønderjylland, men led nederlag ved Lohede 1261 og tatt til fange. Satt i 
fangenskap 3 år i Tyskland; lyst i bann av paven 1266 for behandlingen av erkebiskop Jakob. Måtte gi den første danske håndfestning 1282 til stormennene og love årlige danehoff. Falt for en sammensvergelse av de samme, ble bisatt i Viborg domkirke.

Erik Menved, ( Mændved )

sønn av Erik Klipping
1286-1319
Førte krig mot sin fars mordere som ble dømt fredløse. Kom i konflikt med erkebiskop 
Jens Grand og lot ham fengsle 1294, 
men landet ble underlagt interdikt og Erik 
måtte gi seg 1302. 
Tok opp ekspensjonspolitikken fra tidligere og vant Rostock og Lübeck og alt land nord for Elben og Elde, men tapte nesten alt 
igjen 1316.

Christoffer II,

nest eldste sønn av 

Erik Klipping 

Gift med Eufemia av Pommern

1320-1326 
1329-1332
Fikk Estland i len 1303 og Halland 1306, ble valgt til konge mot Erik`s advarsel, men måtte godta en meget hard håndfestning. 
Kom i strid med de holstenske grever Johan og Gerhard og da disse hadde støtte fra de danske stormenn måtte Christoffer rømme landet. Ved Johan`s hjelp tok han tilbake makten 1329, men pantsatte så godt som hele riket til grevene, særlig etter å ha blitt slått av Gerhard ved Danevirke 1331. 
Døde på Lolland i største fattigdom.
Motkonge
1326-1329
Stor forvirring
Kongeløse
1332-1340
 

Valdemar III Atterdag,

sønn av 

Christoffer II

1340-1375
Samlet riket og fikk fordrevet de holstenske grever.Tok tilbake Skåne 1360 og hærtok 
Gotland 1361, men kom da i motsetning til 
Hanseatene og fikk i mot seg et mektig forbund av hansebyer, tyske fyrster og Sverige. 
På Valdemar`s side sto svigersønnen Håkon VI av Norge, som var gift med hans datter Margrete. 
Da han døde var det bare Sønderjylland som ikke var vunnet tilbake.

Margrete I, 

datter til Valdemar III. 

Gift med Håkon VI av Norge 

1 barn,: Olav 

Kalmarunionen fra 1389

1375-1412
Arvet tronen etter sin far da hun var den eneste av barna som overlevde ham.Fikk valgt sin sønn Olav til konge i Danmark 1376. 
Styrte Danmark for sin sønn og Norge etter Håkon`s død 1380. 
Drev Albrecht ut av Skåne 1384, og satte igjennom at hansebyene oppgav pantsatte byer og slott ved Øresund, og 1386 anerkjente de holstenske grever den danske konges overhøyhet i Sønderjylland. Dette ble av samtiden regnet for en stor seier, og da Olav døde 1387, ble hun etter bare en uke valgt til Danmarks "frue og husbonde". 
Neste år ble hun av det norske riksråd valgt til rikets "mektige frue og husbonde". 
Svenske adelsmenn som sto i opposisjon til 
kong Albrecht, ga henne samme tittel i Sverige som i Norge. I slaget ved Falkøping 1389 ble Albrecht slått og tatt til fange. 
I 1397 fikk Margrete Erik av Pommern, 
sin søsterdattersønn, kronet for alle tre riker i Kalmar og en unionsavtale utarbeidet. 
Regjeringen vedble å ligge i hennes hånd, også etter at Erik ble myndig, og hun styrte alle tre land som ett. 
Kampen mot tyskerne på nordisk grunn som hadde opptatt hennes første år, blusset opp igjen 1404. Det kom til væpnet strid med holsteinerne og hun hadde akkurat inntatt Flensborg, da hun døde ombord i sitt skip. 
Hennes sarkofag står i Roskilde domkirke.

Erik av Pommern, 

sønn av Vartislav
1412-1439
Valgt til konge i Norge 1389, 1396 i Danmark og Sverige. Kronet i Kalmar 1397, myndig 1405, ene-rådig først ved Margretes død 1412. Egenrådig og sta, ble avsatt 1435 i Danmark og Sverige, Norge 1442.

Christoffer av Bayern,

sønn av Pfalzgreve Johan av Neunburg-Oberpfalz og Eriks søster Katarina. Gift med Dorothea av Brandenburg
1442-1448
Forente alle tre riker på nytt, men oppga enhets-staten. Fikk skylden for hungersnøden og ble kalt barkekongen. Velvillig overfor hanseatene til stor skade for Norge.

Karl Knutsson bonde,

1448-1450
Valgt til konge i Sverige etter Christoffers død, stor strid mellom Danmark og Sverige om Norges stilling. Tilhengerne i Norge kronet ham i Trondhjem 1449, men han greide ikke vinne Akershus og overga styret til Christian.

Christian I,

sønn av greve 

Didrik av Oldenburg.

1450-1481
Valgt til konge i Norge og kronet. Ny unionstraktat vedtatt i Bergen fastslo at rikene skulle være like-stilt innen unionen. Riksråd og folk skulle heretter velge konge for Norge. Christian pantsatte Orknøyene og Hjaltland som medgift for sin datter i giftermålet med Jacob III av Skottland. Grunnla Universitetet i København 1479. 

Hans,

sønn av over
1481-1513
Utpekt til konge i alle tre land allerede som barn, men møtte motstand fra det norske riksråd da Christian døde. Måtte gi riksrådet større makt ved håndfestning 1483 før unionen ble fornyet. Etter nye reisninger og uro sendte han sin sønn Christian til Norge som visekonge. Bygde den danske flåten og bekjempet hansestedene med hell, men Sverige gikk tapt.

Christian II,

sønn av over 

Sverige ut av unionen.

1513-1523 
Anerkjent som tronfølger i Norge 1489. Unnsatte Båhus 1502 som ble beleiret av Knut Alvson. Oppholdt seg i Norge mellom 1506 og 1511 med kongelig myndighet. Bekjempet hanseatene og ga privilegier til byene med enerett til utenriks- handelen. Seiret over Sten Sture 1520 og drepte hans tilhengere ved Stockholms blodbad. Mistet Sverige fra unionen til Gustav Vasa ved ny opp- stand. Brøt med adelen for større personlig makt og satte lavættede i ledende stillinger, nye lover om rettsordninger og skolevesen for å hindre overgrep.Knekket hanseatene østafjells og favoriserte hollenderne i Bergen. Skattene ble for-høyet og flere reisninger slått ned, men ble avsatt av jyske stormenn og måtte gå i landflyktighet 1523. Samlet hær og flåte og dro til Norge 1531 hvor han fikk støtte av erkebisp Olav og en stor del av stor-mennene, men måtte kapitulere for Gyldenstierne på Akershus. Ble fanget og ført til Danmark hvor han døde 1549.

Frederik I,

yngste sønn av Chr. I
1523-1533
Adelen satte Frederik på tronen mot vidtgående krav og han ble valgt til konge i Norge 1523 etter hånd-festning som tilla riksrådet stor makt. Ga store bøter til erkebispen og kirken etter Chr.s fall. stilte seg velvillig til reformasjonen og beskyttet lutherske predikanter.

Christian III,

sønn av over, gift med Dorothea av Sachsen-Lauenburg. 

Reformasjonen gjennomføres.

1534-1559
Ved Frederiks død utbrøt den blodigegrevefeiden med oppstand av borger- og bondestanden mot adel og de høykirkelige(1534-1536). Chr. var en ivrig tilhenger av Luther og gjennomførte med hard hånd reformasjonen. Sendte hæren til Norge som underkastet seg, det norske riksråd opphørte å eksistere og han gikk dermed vekk fra hånd-festningen av 1536 og landet kom i lydrike-forhold til Danmark. Forsonte seg med adelen og kvalte de lavere stenders krav, styrket sjømakten og holdt hanseatene ute.

Frederik II, 

sønn av over. 

Gift med Sofie av Mecklenburg

1559-1588
Hyllet som tronfølger i Norge 1548. Gikk til krig mot Sverige 1563 for å prøve å gjenopprette unionen, men måtte oppgi dette etter 
7 årskrig. ( syvårskrigen 1563-1570 ). 
Kronborg slott ble bygget for å vokte Øresund og tollen ble forhøyet. Støttet vitenskapen med rund hånd og kommunitetet i Kbh. ble opprettet.

Christian IV, 

sønn av over. 

Gift med : 

 1. Kathrine av Brandenburg
 2. Kristine Munk
1588-1648
Valgt til tronfølger i Norge 1582, hyllet 1591. Fikk en omhyggelig oppdragelse og fikk gode kunnskaper i språk og matematikk. Regjerte under formynderskap til 1596 da han ble erklært myndig i begge riker. Drev Kalmarkrigen 1611-1613, mot riksrådets ønsker, sikret Finnmark for Norge. Uheldig deltagelse i 30 årskrigen 1625-1629 og meglerpolitikk etter 1631, førte til avståelsen av Jemtland, Herjedalen og Gotland ved freden i Brømsebro 1645. Grep inn overfor udugelige eller vilkårlige embedsmenn. Lot Magnus Lagabøtes Landslov oversettes til dansk. Opprettet norsk land-milits og skaffet landet en krigsflåte. Utvidet og bygde om Akershus festning. Etterlot begge riker forminsket og utarmete.

Frederik III,

sønn av over og Kathrine. 

Gift med Sofie Amalie av 

Braunschweig. 

Eneveldet innføres.

1648-1670
Valgt til konge etter meget streng håndfestning og hyllet i Norge samme år. Startet krig 1657 for å revansjere freden i Brømsebro, men som ble til katastrofe med svenske tropper i landet, og diktat om avståelsen av Båhuslen og Skåne ved freden i Roskilde og senere ved bekreftelsen i Kbh. 1660. Bemyndiget seg selv til å ordne regjeringen og utstedte 1661 enevoldsakten og arveretten til begge riker. Forvaltningen ordnet med kollegier og lenene omgjort til amt, all misnøye ble strengt kuet. 

Christian V,

sønn av over. 

Gift med 

 1. Charlotte Amalie
 2. Sofie Amalie Moth 
1670-1699
Valgt til tronfølger og hyllet i Norge 1656 og som arveberettiget 1661. Opprettet 1671 en ny adel av grever og baroner og stiftet Dannebrogsordenen. Startet den skånske krig 1675 
( Gyldenløvefeiden ) som endte resultatløs 1679. Danske og norske lover ble utarbeidet og utgitt, administrasjonen ble bedre regulert, forsvaret styrket og festninger bygget.

Frederik IV, 

sønn av over. 

Gift med 

 1. Louise av Mecklenburg
 2. Grevinne Viereck
 3. Anna Sofie Reventlow
1699-1730
Startet krig mot Sverige og Gottorp 1700, men måtte slutte fred i Travental samme år. Forente seg med Polen og Russland 1709 mot Sverige, men forsøket på å gjenerobre Skåne og Båhuslen falt uheldig ut, men det svensk gottorpske forbund ble sprengt ved freden i Frederiksborg 1720. For å rette på den finansielle situasjon, ble over halvdelen av de norske kirkene solgt til private og soldatene leid ut til fremmede makter.

Christian VI,

sønn av over og 

Louise. 

Gift med Sofie Magdalene av 

Kulmbach-Bayreuth

1730-1746
Pietistisk religøs og innførte konfirmasjonen 1736. Søkte å fremme industrien og handelen, norske jernverk fikk enerett til salg av jern til Danmark og Norge, men kornloven forbød innførsel av uten- landsk korn i det sønnafjellske Norge. Det asiatiske kompani ble opprettet 1732, handelsdepartementet 1735 og seddelbanken 1736. Stavnsbåndet ble innført i Danmark 1733.

Frederik V, 

sønn av over gift med   
 1. Louise av England
 2. Juliane Marie av Braunschweig
1746-1766
Pietismen forsvant fra hoffet og et mere løssluppent liv fikk innpass. 

Døde som alkoholvrak 43 år gammel. 

Christian VII,

sønn av over gift med 

Karoline Mathilde av England

1766-1808
Førte et løssluppent liv med rene orgier, ble etterhvert tynget av sløvsinn og tidvis sinnsykdom. 

Døde i Rendsburg skremt av synet av de innrykkende spanske soldater.

Frederik VI,

sønn av over gift med 

Marie Sofie Frederikke av Hessen-Kassel. 

Norge ut av unionen 1814.

1808-1839
Ledet regjeringen som kronprins fra 1784. Opphevet korntollen og friga handelen på Finnmark. Grunnla byene Vardø, Hammerfest og Tromsø. Avskaffet tolloven 1797 og satte ned de høye toll satser. Regjerte uten statsråd 1808-1814 og detaljstyrte uten overblikk for helheten, sluttet seg til Napoleon og fastlandsperringen. Følgen var krig mot Sverige og England. 
Norges krav om eget styre ble etterkommet ved egen regjeringskommisjon. 
Ga avkall på Norge 1814.

Christian VIII, 

sønn av arveprins 

Frederik, Chr. VII`s brorsønn. 

Gift med : 

 1. Charlotte Frederikke
 2. Caroline Amalie 
1839-1848
I Norge kjent som Christian Frederik, hvor han var konge en kort stund i 1814. Regnet som liberal da han besteg tronen, men gikk i mot de videregående frihetskrav og avviste krav om en ny konstitusjon. 
Fikk problemer med hertugdømmene som ville løsrives; krav som var uløste da han døde.

Frederik VII,

sønn av over og 

Charlotte. 

Gift med : 

Vilhelmine, datter til Frederik VI Mariane av Mecklenburg      Grevinne Danner 

Den siste av Oldenburgerne.

1848-1863
Sterkt interessert i dansk oldtidshistorie og var med på viktige utgravinger ved Jelling. Var fører for den nasjonale bevegelse og vant folkets gunst. Var lat og til tider direkte arbeidsky, noe som hadde sammenheng med hans sviktende helbred p.g.a. alkoholisme. 

Christian IX,

sønn av hertug Vilhelm av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck 

og Louise av Hessen-Kassel. 

Gift med Louise av Hessen-Kassel 

datterdatter til arveprins Frederik.

1863-1906
 

Frederik VIII,

sønn av Christian IX. 

Gift med Louise datter til Karl XV av 

Sverige-Norge

1906-1912
Utdannet ved Oxford, ble 1867 general og 1891 
hærinspektør.

Christian X,

sønn av over, gift med 

Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin.

1912-1947
 

Frederik IX,

sønn av over, gift med 

prinsesse Ingerid av Sverige

1947-1972
 

Margrete II, 

datter til over, gift med 

greve Henri Laborde Monpezat.

1972-  

til toppen

Home